Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 229/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.