Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 245/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 40/2018 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 40/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
17.43 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Äskeisessä asiakohdassa keskusteltiin liikennepalvelulain muuttamisesta ja niin keskustellaan tässäkin kohdassa, mutta nyt on hieman erilaisesta asiasta kyse. Nyt on kyse nimenomaan siitä, että tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan annettavaksi EU:n satamapalveluasetusta täydentävät kansalliset säännökset, ja se asetus velvoittaa jäsenvaltiot säätämään viranomaisesta, joka käsittelee asetuksen soveltamista koskevat valitukset, sekä asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja muutoksenhausta.  

Tämä hallituksen esitys oli liikenne- ja viestintävaliokunnassa, ja mietintö on yksimielinen. Siellä käytiin kyllä keskustelua, ja asiantuntijat olivat hieman eri mieltä asioista, mutta kuitenkin päädyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen kannalle. Se, mistä asiantuntijat olivat eri mieltä, oli tämä satamapalveluasetus, se, mihin sitä sovelletaan. Sitä sovelletaan satama-alueilla tai satamaan johtavilla vesiväylillä tapahtuvaan satamapalveluiden tarjoamiseen. Asetus soveltuu Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon merisatamiin, joita Suomessa on kaiken kaikkiaan 16 kappaletta. Kysymys oli siitä, että Satamaliitto — joka käytännössä on toimijana näissä satamissa ja heidän jäsenjärjestönsä ja jäsenensä siellä — olisi halunnut, että EU:n satamapalveluasetuksen alaiseksi valvontaviranomaiseksi olisi tullut Kilpailu- ja kuluttajavirasto elikkä KKV, kun tässä hallituksen esityksessä esitetään sitä, että Traficom olisi se valvoja. Ja kyllä liikenne- ja viestintävaliokunta päätyi sitten laajan kuulemisen jälkeen siihen, että kyllä se on hyvä, että se on Traficom. He valvovat vastaavia asioita muuallakin.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 245/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.