Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Regeringens propositionRP 292/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 292/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.