Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 277/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 9 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.