Punkt i protokollet
PR
157
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 277/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 9 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 13.2.2019 13:12