Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2018 rd
LagmotionLM 1/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.