Punkt i protokollet
PR
157
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019. 
Senast publicerat 13.2.2019 13:36