Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 213/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 31/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.