Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 303/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 44/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.