Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

Regeringens propositionRP 239/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 29/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
15.52 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan ajantasaistettavaksi yleistiedoksiantomenettelyä koskeva hallintolain sääntely. Yleistiedoksiannossa luovuttaisiin Virallisen lehden ensisijaisuudesta, enkä pidä sitä ollenkaan huonona asiana. Jatkossa asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten tiedon saavan. Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa asiakirjan nähtäville asettamista koskevaa ilmoitusta ei ole voitu julkaista viranomaisen verkkosivuilla, Virallisen lehden asema yleistiedoksiannon tiedoksisaantiajankohdan määräävänä ilmoittamistapana säilytetään.  

Esityksen tavoitteena on tiedonvälityksen ja yleistiedoksiantoantomenettelyn tehostaminen. Tavoite sääntelyn ajanmukaistamisesta ja menettelyn tehostamisesta on kannatettava, kuten myös ehdotettu sääntelyperustelu, koska sääntelyssä on hyvin huomioitu myös tilanteet, joissa tiedoksianto yleisessä tietoverkossa ei ole riittävää. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 239/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.