Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 31/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 03-12-2020 20:37