Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 157/2020 rd Plenum Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2020 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 31/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.