Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 17 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 35/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
20.54
Merja
Kyllönen
vas
Arvoisa herra puhemies! En malttanut olla pyytämättä puheenvuoroa, kun havaitsin, että täällä on yksi EU-elämän varrelta tuttu asia. Eli tässä esityksen pohjana on parlamentin ja neuvoston asetus, joka kohdentuu sinne unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevaa tinaa, tantaalia ja volframia ja niiden malmeja sekä kultaa eli niin sanottuja konfliktimineraaleja. Nyt ensimmäistä kertaa koko tähän toimitusketjuun sovellettaisiin jatkossa due diligence -velvoitteiden vahvistamista. Elikkä tämä nyt on ensimmäinen EU-tason sitova sääntely, joka velvoittaa yrityksiä noudattamaan ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusperiaatetta, mitä tämä due diligence sitten tarkoittaa. Ja täytyy huomata, että kyllä sillä kestävällä kaivostoiminnalla on iso merkitys. Ja aina välistä, kun näitä kotimaisia toimijoita, joilla on monesti ulkomaiset juuret, kurmuutetaan, pitää muistaa, että aika pitkälti [Puhemies koputtaa] ainakin kotimaisessa kultakaivostoiminnassa noudatetaan inhimillisiä ja oikeudenmukaisia periaatteita. — Kiitos. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 203/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 10-03-2021 17:10