Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 157/2020 rd Plenum Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Regeringens propositionRP 191/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.