Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 152/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 03-12-2020 21:52