Senast publicerat 06-06-2021 14:01

Punkt i protokollet PR 157/2020 rd Plenum Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 152/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 152/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.