Punkt i protokollet
PR
157
2020 rd
Plenum
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00—22.05
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 15/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Utskottets ordförande, ledamot Kontula. 
Debatt
20.16
Anna
Kontula
vas
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys sisältää eräitä työttömyysturvaan liittyviä koronasäännöksiä, joita nyt jatkettaisiin vuoden yli vuoteen 2021. Näistä tärkeimpinä: lomautetut voisivat edelleen opiskella päätoimisesti vuoden 2021 loppuun saakka, ja yrittäjän oikeus työmarkkinatukeen jatkuisi maaliskuun loppuun. 
Sen sijaan esimerkiksi lievennykset työnhaun verkkopalvelun sanktioihin poistuisivat. Tässä on kysymys tilanteesta, jossa koronan myötä verkkopalveluun tuli paljon uusia työttömiä, ja koska palvelu on sekava ja vaikea käyttää, niin monen kohdalla työnhaku keskeytyi sen takia, että määräaikoja tai sen palvelun vaatimia yksityiskohtia ei osattu suorittaa.  
No niin, nyt tämä lievennys tai helpotus poistuu, ja valiokunta haluaa omassa mietinnössään muistuttaa, että se verkkopalvelu on edelleen sekava ja että sille tulisi mahdollisimman pian tehdä jotain. 
Toinen asia, mihinkä valiokunta kiinnitti huomion, on yrittäjän työmarkkinatukioikeuden pätkiminen kovin lyhyisiin osiin. Valiokunta ymmärtää kyllä, että me emme tiedä, miten korona kehittyy, ja väliaikaiseksi tarkoitetun poikkeuksen jatkaminen kovin pitkäksi aikaa tulevaisuuteen sisältää myös ongelmia, mutta kun kysymys on ihmisten toimeentuloturvasta, niin kolmen kuukauden varoaika on kovin lyhyt. Valiokunta onkin sitä mieltä, että jatkossa näin lyhyitä pätkiä tulisi välttää ja niissä tilanteissa, joissa niitä käytetään, on ehdottoman tärkeätä, että niistä tiedotetaan kunnolla. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 10-03-2021 16:52