Punkt i protokollet
PR
158
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.02—16.10
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Senast publicerat 13.2.2019 17:18