Punkt i protokollet
PR
158
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.02
4
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 4 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande FiUB 31/2018 rd beslut konventionen och om att vissa reservationer görs och notifikationer lämnas på grundval av konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. Debatten om ärendet avslutades i plenum 12.2.2019. 
Under debatten har Jari Myllykoski understödd av Riitta Myller framställt förslag till uttalande 1—3 i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände den konvention som avses i proposition RP 307/2018 rd och godkände att det görs de reservationer och lämnas de notifikationer som framgår av bilagan till propositionen. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Andre vice talman Tuula Haatainen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Jari Myllykoskis förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 66 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Myllykoskis förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 82 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Myllykoskis förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 118 ja, 61 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30-01-2020 10:53