Punkt i protokollet
PR
158
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.02—16.10
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—51. och 53 i proposition RP 29/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 52 i proposition RP 29/2018 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 13-02-2019 16:45