Punkt i protokollet
PR
158
2020 rd
Plenum
Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 05-12-2020 13:04