Senast publicerat 06-06-2021 14:02

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
LagmotionLM 59/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 30/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

1 § 

Sari Essayah föreslog understödd av Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

101 § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Vilhelm Junnila att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

106 § 

Sari Essayah föreslog understödd av Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 12 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

125 § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Vilhelm Junnila att paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Sari Essayah föreslog understödd av Päivi Räsänen att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Ville Vähämäkis förslag mot Sari Essayahs förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Sari Essayahs förslag ”ja”, Ville Vähämäiks förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 21 nej; 144 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Essayahs förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 142/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 59/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.