Senast publicerat 10-06-2022 10:39

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 174/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 13/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 3 

32 a § 

Paula Risikko föreslog understödd av Mia Laiho att paragrafen stryks. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Paula Risikkos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 13 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 174/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.