Senast publicerat 05-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 159/2018 rd Plenum Torsdag 14.2.2019 kl. 16.05—22.05

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Regeringens propositionRP 296/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 296/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.