Punkt i protokollet
PR
159
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.2.2019 kl. 16.05—22.05
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 296/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-02-2019 08:30