Punkt i protokollet
PR
159
2020 rd
Plenum
Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1—6 i proposition RP 202/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 07-12-2020 19:04