Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 16/2016 rd Plenum Tisdag 1.3.2016 kl. 13.59—20.51

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Regeringens propositionRP 140/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2016 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 1/2016 rd. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände det avtal som avses i proposition RP 140/2015 rd. Ärendet slutbehandlat.