Senast publicerat 05-06-2021 13:31

Punkt i protokollet PR 16/2018 rd Plenum Fredag 2.3.2018 kl. 13.02—13.34

4.  Interpellation om en jämlik utbildning

InterpellationIP 1/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-174674
Förslag om misstroende 28.2.2018
Bilaga 4A
Enda behandling
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Touko Aaltos m.fl. interpellation om en jämlik utbildning. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 28.2.2018. 

Under debatten har Touko Aalto understödd av Pilvi Torsti framställt ett förslag ommisstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) 

Redogörelsen godkändes. 

Förtroende för statsrådet "ja", Touko Aaltos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 80 nej; 21 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.