Senast publicerat 06-06-2021 01:52

Punkt i protokollet PR 16/2020 rd Plenum Tisdag 3.3.2020 kl. 13.59—15.28

10.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Regeringens propositionRP 98/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2020 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande FiUB 2/2020 rd beslut om uppsägning av avtalen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Debatt
15.07 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Niin kuin tuossa edellä totesin, niin tämäkin esitys hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa täysin yksimielisesti. Ja tuossa ehkä kiinnittää huomiota se, että kyseessä ovat pienien, niin sanottujen saarivaltioitten kohdalla irtisanottavat sopimukset, koska nämä OECD:n kattavammat verosopimukset ovat tässä tilanteessa toimivammat, ja siitä nämä muutokset. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände uppsägningen av avtalen i proposition RP 98/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 98/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.