Punkt i protokollet
PR
160
2018 rd
Plenum
Fredag 15.2.2019 kl. 13.04—13.33
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—12, 14—19 och 21—24 i proposition RP 157/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 25 i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 13 och 20 i proposition RP 157/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15.2.2019 15:36