Punkt i protokollet
PR
160
2018 rd
Plenum
Fredag 15.2.2019 kl. 13.04—13.33
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 17/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 14.2.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 4 §  
Talman Paula Risikko
Eva Biaudet har understödd av Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Eva Biaudets förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 160 ja, 10 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 211/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 8/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15.2.2019 14:54