Senast publicerat 05-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 160/2018 rd Plenum Fredag 15.2.2019 kl. 13.04—13.33

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

Regeringens propositionRP 239/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 239/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.