Punkt i protokollet
PR
161
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00—19.01
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 213/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19.2.2019 19:48