Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 161/2018 rd Plenum Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00—19.01

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 303/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 44/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40 och 97/2016 rd samt 2 och 79/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.