Punkt i protokollet
PR
161
2020 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 10-12-2020 10:10