Senast publicerat 06-06-2021 11:41

Punkt i protokollet PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 238/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 36/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
15.16 
Juhana Vartiainen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Talousvaliokunnan mietinnöstä lyhyesti:  

Se oli yksimielinen, ja tämä on asia, joka on varsin pieni mutta tärkeä joillekin yrityksille. Tässä on kysymys ravintolatukien toimeenpanosta. Ja mitä tämä esitys tekee? Vaikka sen pykälä on todella niin monimutkaisesti kirjoitettu, että sitä on vaikea ymmärtää, niin olennaisesti se helpottaa pienten ravitsemisyritysten raportointitaakkaa siitä, millä perustein he ovat saaneet tukia. Eli tässä helpotetaan niitä kirjanpidon raportointivelvollisuuksia, joita alkuperäisessä ravintolatukiesityksessä oli asetettu tuen saamisen ja jälkikäteistarkastuksen edellytyksiksi. 

Tämä ei kuitenkaan muuta tämän tuen kriteereitä millään tavalla, ja tällä ei ole myöskään syytä ajatella olevan sellaista vaikutusta, että tätä käytettäisiin väärin, koska ne ravintolat, jotka ovat tukea saaneet, ovat tukea hakeneet ennen kuin he ovat tienneet tämän esityksen sisällöstä ja ylipäänsä siitä, että tällainen esitys tehdään. Tätä voi siis intuitiivisesti verrata siihen, että kuten vanhoissa veroilmoituksissa tehtiin erilaisia vähennyksiä ja tiedettiin, että täytyy kuitit tarvittaessa esittää, niin nyt säädettäisiin laki, että ei tarvitsekaan esittää kuitteja, mutta useimmat olivat kuitenkin säästäneet kuitit, koska tiesivät tällaisen velvoitteen olevan olemassa.  

Tämä näin lyhyesti ja intuitiivisesti siitä, mikä tämän sisältö on.  

Arvoisa puhemies! Mietintö oli yksimielinen. — Kiitos. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Tack, utskottets ordförande, ledamot Vartiainen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 238/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.