Senast publicerat 06-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00—15.41

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 194/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 194/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.