Senast publicerat 06-06-2021 13:56

Punkt i protokollet PR 161/2020 rd Plenum Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2020 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2020 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2020. 

Under debatten har Jukka Kopra understödd av Jari Ronkainen föreslagit att lagförslag 1 och 2 förkastas och att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 1 och 2. 

Lagförslag 1 och 2 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 31/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.  

Andre vice talman Juho Eerola
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Jukka Kopras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.