Punkt i protokollet
PR
162
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 13/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 19.2.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
7 a § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 120 ja, 54 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
28 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 54 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 219/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 30-01-2020 13:39