Senast publicerat 05-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 162/2018 rd Plenum Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00—17.01

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken

Regeringens propositionRP 233/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 33/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.