Senast publicerat 06-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 162/2020 rd Plenum Torsdag 10.12.2020 kl. 16.01—17.21

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Regeringens propositionRP 219/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 15/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
17.17 
Piritta Rantanen sd :

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä oleva lakiehdotus on huoneistotieto- ja asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta. Se vaikuttaa melko tekniseltä aikalisämuutokselta, mutta muutos on kuitenkin tärkeä. Tässä koko laissa on kyse siitä, että asunto-osakeyhtiöiden on pitänyt alun perinkin siirtää osakeluettelonsa sähköisen omistajamerkinnän ylläpito Maanmittauslaitokselle. Tämä muutos on alun perin pitänyt tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä, ja nyt on kyse vuoden lisäajasta. Kyse on melkein 90 000 taloyhtiöstä, joista vasta noin 1 100 on tämän työn tehnyt. Jäljellä oleva joukko on siis valtava ja tulee tarvitsemaan neuvontaa ja ohjausta enemmän kuin alun perin on ajateltu. Jos yhden vuoden lisäaikaa ei tulisi, voisi se johtaa epätoivottavaan ja erittäin ruuhkaiseen tilanteeseen.  

Osakehuoneistojen sähköinen omistajamerkintä on hieno ja hyvä uudistus. Se korvaa vanhan paperisen mallin. Toivottavasti tässä kokonaisuudessa on kuitenkin myös kaikki tietoturva-asiat huomioitu. 

17.18 
Ari Koponen ps :

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ei ole menoja lisääviä vaikutuksia valtion talousarvioon eikä myöskään asunto-osakeyhtiöille tai kiinteistöalalla toimiville yhtiöille. Tosin siirtymäajan pidentäminen hidastaisi joidenkin hyötyjen syntymistä, joita voisi muodostua omistus- ja panttaustietojen siirtämisellä rekisteriin, mutta koska esityksen arvioidaan edistävän omistustietojen siirtämistä osakehuoneistorekisteriin, koen, että kokonaisuutena arvostellen esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 219/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.