Senast publicerat 05-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 163/2018 rd Plenum Torsdag 21.2.2019 kl. 16.01—22.46

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 34/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
20.46 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on otettu huomioon tämän salin 25. tammikuuta tänä vuonna hyväksymän sijoitusrahoituslainsäädännön muutoksen verolainsäädäntöön aiheuttamat muutokset. Tässä vaiheessa iltaa on soveliasta käyttää lyhyestä virsi kaunis ‑periaatetta, ja toteankin, että tässä on kysymys siitä, että kotimaiset ja ulkomaiset rahastot asetetaan verotuksessa samaan asemaan niissä tilanteissa, joissa ulkomainen rahasto rinnastuu suomalaiseen verovapaaseen sijoitus- tai erikoissijoitusrahastoon. 

Valiokunta esittää hallituksen esitystä hyväksyttäväksi muuttamattomana, ja valiokunnan mietintöön sisältyy kolme lausumaehdotusta sisältävä vastalause. 

20.47 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässähän siis myös sosiaalidemokraatteina olemme tämän itse esityksen kannalla, mutta meillä on tässä todellakin lausumaehdotus, joka koskee sitä, että mentäisiin vähän kunnianhimoisempaan tasoon.  

Tässä on puhuttu juuri viime pykälässä pitkään siitä, että jotta voimme pitää huolta meidän ikäihmisistämme ja jotta voimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja jotta voimme auttaa kaikkein pienituloisimpia, me tarvitsemme myös verotuloja, ja se on fakta. Näin se on, ja juuri silloin kun niitä tarvitaan, ei pidä esimerkiksi nostaa pienituloisen palkansaajan tai työttömän tai pienituloisen eläkkeensaajan verotusta, päinvastoin, vaan pitää saada verotuloja jostain muualta ja laajemmalla veropohjalla ja laajentaa sitä veropohjaa, mikä on paljon reilumpaa. Tästähän on pitkälti myös filosofisesti kysymys, kun puhumme eri puolueiden veroesityksistä.  

Tässä esityksessähän ensi kertaa säädellään ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuskohtelusta, ja nämä muutokset ovat pienehköjä, ja jonkin verran veropohja tiivistyy, mutta meidän lausumamme lähtee siitä, että toistamme tässä sen ajatuksen, mikä meillä on vero-ohjelmassamme, eli että esimerkiksi näille ulkomaisille suursijoittajille jos pistettäisiin pieni, esimerkiksi 5 prosentin lähdevero, sillä voitaisiin saada arvioiden mukaan jo 400 miljoonan euron tuotot. Näitä asioita me tässä lausumassa peräänkuulutamme, ja siitä on kysymys vastalauseessamme, arvoisa puhemies. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 304/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.