Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 163/2020 rd Plenum Fredag 11.12.2020 kl. 13.01—18.57

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 184/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2020.