Senast publicerat 20-03-2023 14:30

Punkt i protokollet PR 163/2022 rd Plenum Tisdag 7.2.2023 kl. 13.59—17.53

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 310/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 40/2022 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 40/2022 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Jag öppnar den allmänna debatten. Ledamot Viitanen, varsågod. 

Debatt
16.48 
Pia Viitanen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä siis on kysymys siitä, että arvonlisäverolakiin lisätään säännökset arvonlisäverodirektiivissä edellytetystä verovapautuksesta.  

Siis tässä yhteydessä yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville järjestöille ja uskonnollisille yhdyskunnille annettaisiin oikeus saada palautuksena hankintaan sisältyvä arvonlisävero sellaisista tavaroista, jotka nämä toimijat vievät yhteisön ulkopuolelle osana omaa avustustoimintaansa. Tätä palautusta haettaisiin Verohallinnolta erikseen tehtävällä hakemuksella. 

Sitten tässä on myös toinen uudistus sisällä. Eli säännöksiä, jotka koskevat valtiollisten toimijoiden sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen maahan tuomia perustarvikkeita koskevaa verovapautusta, täsmennettäisiin siten, että ne sitten vastaisivat maahantuontidirektiiviä. 

Puhemies! Valiokunnan kantana me puollamme tätä esitystä ja puollamme sitä muuttamattomana. Samoin tätä esitystä hyvin laajasti kannatettiin luonnollisesti asiantuntijakuulemisissa. Nousi esille tiettyjä yksittäisiä asioita, joita me käsittelemme lyhyesti tässä mietinnössä, mutta ne eivät anna aihetta mielestämme muutoksiin. Eli tässä esitettiin muun muassa sitä, että tämän palautusmenettelyn sijaan vapautus tulisi toteuttaa suorana verovapautuksena, mutta valiokuntana toteamme, että tämä tavaroiden lopullinen käyttötarkoitus tai paikka ei välttämättä ole selvillä silloin, kun näitä hankintoja tehdään, ja samoin sitten tämä esitetty malli on vähemmän altis väärinkäytöksille. Näin ollen sitten puollamme tätä mallia, joka tähän on esitetty.  

No lisäksi asiantuntijakuulemisissa esitettiin, että tämä vapautus tulisi säätää taannehtivasti kattamaan myös niiden tavaroiden hankintoja, jotka on hankittu ennen tätä lain voimaantuloa. Mutta käytännössä tämä taannehtivaisuus olisi kyllä hyvin haastavaa hallinnollisista ja valvonnallisista syistä, ja siksi emme ole tätä tähän puoltamassa.  

Hallituksen esityksessä esitetään, että verovapautus tulisi voimaan 1.7. tätä kyseistä vuotta. Palautusta voitaisiin kuitenkin hakea vasta sitten 1.1.2024, jotta Verohallinto voisi toteuttaa tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin. — Tässä lyhyen kaavan mukaan, puhemies. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia esittelystä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 310/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.