Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 165/2018 rd Plenum Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 313/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 i proposition RP 313/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.