Punkt i protokollet
PR
165
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 i proposition RP 313/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 26.2.2019 21:21