Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 165/2020 rd Plenum Måndag 14.12.2020 kl. 14.00—20.45

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 238/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 238/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.