Senast publicerat 06-06-2021 13:52

Punkt i protokollet PR 165/2020 rd Plenum Måndag 14.12.2020 kl. 14.00—20.45

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 199/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 16/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.