Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 166/2018 rd Plenum Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56

10.  Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

MedborgarinitiativMI 5/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-249265
Förslag till uttalande 26.2.2019
Bilaga 10A
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 17/2018 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2019. 

Under debatten har Pilvi Torsti understödd av Jukka Gustafsson framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. Dessutom har Ritva Elomaa understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 10A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 5/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Pilvi Torstis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 72 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 86 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.