Punkt i protokollet
PR
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56
10
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-249265
Förslag till uttalande 26.2.2019
Bilaga 10A
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 17/2018 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2019. 
Under debatten har Pilvi Torsti understödd av Jukka Gustafsson framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. Dessutom har Ritva Elomaa understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 10A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 5/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Pilvi Torstis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 72 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 86 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-02-2019 20:03