Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 166/2018 rd Plenum Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 248/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.2.2019. 

Under debatten har Riitta Myller understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 85 nej; 15 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.