Senast publicerat 05-06-2021 18:41

Punkt i protokollet PR 166/2018 rd Plenum Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Regeringens propositionRP 200/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-249258
Förslag till uttalanden 20.2.2019
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.2.2019. 

Under debatten har Olli Immonen understödd av Toimi Kankaanniemi föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Under debatten har dessutom Satu Hassi understödd Silvia Modig framställt två förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. Ytterligare har Toimi Kankaanniemi understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande som likaså delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 170 ja, 14 nej; 15 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 200/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Satu Hassis förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 159 ja, 24 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Satu Hassis förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 151 ja, 34 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 168 ja, 16 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.