Punkt i protokollet
PR
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2019. 
Under debatten har Lauri Ihalainen understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 126 ja, 57 nej; 16 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 279/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-02-2019 19:36