Senast publicerat 05-06-2021 17:02

Punkt i protokollet PR 166/2018 rd Plenum Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2019. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Pia Viitanen framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 304/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 72 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 71 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 83 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.