Punkt i protokollet
PR
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-249263
Förslag till uttalande 26.2.2019
Bilaga 9A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2019. 
Under debatten har Silvia Modig understödd av Krista Mikkonen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 9A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 139/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Silvia Modigs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 153 ja, 27 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-02-2019 19:54