Senast publicerat 06-06-2021 13:52

Punkt i protokollet PR 166/2020 rd Plenum Tisdag 15.12.2020 kl. 10.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 199/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Vi går över till votering med begränsad sammansättning.  

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 16/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

6 § 

Markku Eestilä föreslog understödd av Peter Östman att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Markku Eestiläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 38 ja, 13 nej; 148 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 199/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.