Punkt i protokollet
PR
166
2020 rd
Plenum
Tisdag 15.12.2020 kl. 10.00
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2020. 
Under debatten har Markku Eestilä understödd av Paula Risikko framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 136/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Anu Vehviläinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Markku Eestiläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 22 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-12-2020 11:04